INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“)

V souvislosti s mým členstvím v oddílu/klubu (SK/TJ) pobočného spolku Tělocvičná jednota Sokol Pražský

se sídlem Žitná 1438/42, Nové Město, 120 00 Praha; IČ: 00505714; vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 27597; (dále jen „Správce“): 

 1. Jsem informován/a, že za účelem plnění zákonných povinností dle § 236 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve spojení se Stanovami Správce a vnitřních směrnic Správce, vede Správce seznam členů Správce a zpracovává moje osobní údaje v rozsahu:
 2. jméno a příjmení,
 3. rodné číslo a datum narození,
 4. adresu místa pobytu.

Právním základem zpracování osobních údajů je v daném případě splnění právních povinností, které se na Správce vztahují ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení.

Osobní údaje zpracovávané podle tohoto odstavce budou zpracovávány a uchovávány po dobu mého členství u Správce, popř. po delší dobu, pokud to vyžadují právní předpisy.

 1. Jsem informován/a, že Správce je povinen na základě § 3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb., o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat za účelem plnění zákonných povinností při žádosti o dotace na základě § 6 b) ZOPS moje osobní údaje v rozsahu:
 1. jméno a příjmení,
 2. datum narození a rodné číslo,
 3. adresu místa pobytu na území České republiky, není-li pak adresu místa na území České republiky, kde se převážně zdržuji,
 4. u cizince státní občanství.

Právním základem zpracování osobních údajů je v daném případě splnění právních povinností, které se na Správce vztahují ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení.

Na základě § 3a odst. 6 ZOPS budou osobní údaje dle tohoto odstavce zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

 1. Jsem informován/a, že pokud je Správci dobrovolně sdělím, je Správce oprávněn za účelem zasílání pozvánek na sportovní a související akce, zpravodajů a dalších nekomerčních sdělení, zpracovávat moje osobní údaje v rozsahu:
 2. e-mail,
 3. telefonní číslo.

Právním základem zpracování osobních údajů je v daném případě oprávněný zájem Správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Osobní údaje zpracovávané podle tohoto odstavce budou zpracovávány a uchovávány po dobu mého členství u Správce, popř. po delší dobu, je-li to v oprávněném zájmu Správce nebo pokud to vyžadují právní předpisy.

 1. Jsem informován/a, že za účelem prezentace sportovců, činnosti Správce, publikace výsledkových listin, informačních materiálů apod. je Správce oprávněn zpracovávat moje:
 2. fotografie,
 3. videa,
 4. zvukové záznamy,
 5. sportovní výsledky,

které budou pořízeny v průběhu veřejně provozovaných či sportovních a s tím souvisejících aktivit.

Právním základem zpracování osobních údajů je v daném případě oprávněný zájem Správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Osobní údaje zpracovávané podle tohoto odstavce budou zpracovávány a uchovávány po dobu mého členství u Správce, popř. po delší dobu, je-li to v oprávněném zájmu Správce nebo pokud to vyžadují právní předpisy.

 1. Beru na vědomí, že Správce předává osobní údaje těmto Zpracovatelům:

·           příslušnému sportovnímu Svazu,

·           příslušné Sokolské župě,

·           Ústředí České obce sokolské, se sídlem Újezd 450, 118 01 Praha 1 – Malá Strana (dále jen „ČOS“),

·           příslušným orgánům státní správy a samosprávy, vyžadují-li to právní předpisy

a to za účelem

·         vedení evidence členské základny ČOS na základě Stanov ČOS a vnitřních směrnic ČOS a s tím souvisejícími činnostmi,

·         identifikace na soutěžích,

·         plnění zákonných povinností podle ZOPS při žádosti o dotace na základě § 6 b) ZOPS.

 1. Jsem informován/a o tom, že osobní údaje poskytuji Správci dobrovolně. V případě odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného oddílu/klubu.
 2. Beru na vědomí, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů mám právo:
 3. na přístup k osobním údajům, tj. právo vyžádat si kopii osobních údajů, které jsou o mě zpracovávány.
 4. na opravu osobních údajů, tj. právo žádat o aktualizaci, doplnění či opravu osobních údajů, pokud se domnívám, že jsou nepřesné či neúplné.
 5. na výmaz osobních údajů, tj. právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány.
 6. na omezení zpracování osobních údajů, pokud popírám přesnost osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítám výmaz takových osobních údajů. Toto právo mám i v případě, pokud již Správce či zpracovatel osobní údaje nepotřebují pro účely zpracování, ale požaduji jejich další zpracování (v omezené míře), abych mohl/a například u soudu uplatnit nárok, k němuž zpracovávané osobní údaje potřebuji.
 7. na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné.
 8. vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud jde o zpracování pro účely oprávněných zájmů Správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. V takovém případě osobní údaje nadále nebudou zpracovávány, pokud k tomu nebude existovat zákonný titul a/nebo by to bylo v rozporu s účelem zpracování.
 9. podat stížnost u dozorového úřadu, tj. právo kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností Správce plynoucích z Nařízení k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.